دنبال عيبهاى مردم نباش

امام على عليه السلام:
دنبال عيبهاى مردم نباش؛ زيرا عيبهايى كه در خودت هست ـ اگر خردمند باشى ـ مانع از آن مى شود كه از كسى عيب جويى كنى

0

غرر الحكم حدیث 10295

درج نظر