وزیر کشور ایتالیا با قانون منع حجاب مخالفت کرد

وزیر كشور ایتالیا از امضای قانون ممنوعیت پوشش زنان بر اساس شریعت اسلام (حجاب) خودداری كرد.

0

سرویس خبر به دخت/

او در استدلال برای این تصمیم گفت: چطـور از مـن انتظـار داریـد قـانون منـع حجـاب را امضـاء کنـم؛ در حالـی کـه مریـم مقـدس در تمـام عکسهـایش حجـاب دارد

 

روبرتو مارونی وزیر کشور  ایتالیا در مورد دلیل خود برای عدم امضای قانون منع حجاب برای زنان مسلمان گفت: وقتی تمثال‌های مریم باكره باحجاب است، چگونه از من می‌خواهید قانون منع حجاب را امضا كنم؟ این در حالی است كه نمایندگان پارلمان ایتالیا می‌گویند كه پوشش روسری در اماكن عمومی، مسئولیت كیفری دارد. مقام‌های محلی شمال ایتالیا در سال ۲۰۰۴ قوانین قدیمی نظم عمومی علیه پوشش نقاب را احیا كردند كه در واقع این اقدام با هدف توجیه تلاش‌ها برای بازداشتن زنان مسلمان در استفاده از برقع انجام شد.

/انتهای متن/

درج نظر