تمکین در زندگی مشترک یعنی چه؟

در هر قراردادی طرفین عمل به وظایفی را برعهده می گیرند که باید در عمل به آنها کوشا باشند . گردن نهادن به مفاد قرارداد مخصوصا در زندگی مشترک ضامن ادامه زندگی است؛ چیزی که اصطلاحا به آن تمکین می گویند.

1

تمکین به معنای اطاعت کردن وگردن نهادن است که این تمکین می تواند مثلا از حکم قاضی باشد یا اطاعت امر والدین یا  اطاعت کارگر از کارفرما،‌ مستخدم از مدیر و بطور کلی هر عقد و قراردادی که بین دو طرف بسته شود طرفین ملزم به تمکین مفاد ان قرارداد هستند ودر صورت عدم تمکین مستوجب سرزنش ومجازات خواهند بود .


تمکین در زندگی مشترک

تمکین در زندگی مشترک همان معنی اطاعت وپذیرش عمل به تعهدات عقد نکاح را دارد.

تمکین دونوع است: تمکین عام و تمکین خاص .

تمکین عام به معنای عمل به وظایفی است که شرعا و قانونا کسی به عهده گرفته ویا بر عهده اش قرار داده اند وموظف است انها را انجام دهد.

در زندگی مشترک تمکین عام به معنای اطاعت کردن زن در امور زندگی از مرد است مثل خروج از منزل، ادامه تحصیل،  اشتغال به کار و حرفه، سکونت در هرجا و مکانی که زوجه تعیین می کند و غیره که باید در صورت عدم موافقت زوج از آنها خودداری و یا همراهی کند.

البته اگر در زندگی مشترک بین زوجین توافق کلی چه تلویجا چه صریجا روی ای نامور شده باشد که زوجه بتواند این امورر ا کالا انجام دهد یا انجام ندهد،‌همان کافی است .

 
تمکین خاص

تمکین خاص مختص رابطه رناشویی است وبه معنای عمل به وظایف زناشویی  و دوری نکردن وعدم سرپیچی از زوج در این امور است.

در تمکین خاص اگر زوجه بدون عذر شرعی و قانونی از وظایف خود خودداری کند، ناشزه تلقی شده وحق نفقه از او ساقط می شود . با این همه مواردی هست که قانونگذار به زوجه اجازه داده که می تواند تمکین نکند تا موانع بر طرف شود . در این مدت زوجه دارای نفقه بوده ودر منزل مشترک هم زندگی می کند. این موارد عبارتند از:

۱.زمانی که زوجه هنوز باکره بوده واز حق حبس قانونی خود استفاده می کند. یعنی تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده ، می تواند از تمکین خاص خودداری کند ولی اگر تنها یک بار هم رابطه زناشویی داشته باشند این حق از زوجه سلب می شود.

۲. زمانی که زوجه در ایامی از ماه دارای عذر شرعی ویا بیمار است و پزشک او را از داشتن این رابطه منع کرده باشد برای مدتی مشخص.

۳. زمانی که که زوج دارای بیماری های مقاربتی و واگیردار،‌ خطرناک وغیر قابل درمان است مثل ایدز و هپاتیت وغیره که خطر ابتلا حتمی ویا احتمال بالا داشته باشد.

۴ . زمانی که زوجه در منزل زوج در خطر جانی مالی واآرویی باشد وامکان تمکین خاص از اوسلب گردیده باشد مثل اینکه بدفعات مورد ضرب وجرح قرارگرفته باشد ویا زوج او را جهت داشتن درآمد به کارهای خلاف اخلاق وعفت وادار نماید.

در موارد فوق و تا زمانی که شرایط برای تمکین آماده نشده ، زوجه اگر تمکن نکند،‌ از حق نفقه برخوردار است.

/انتهای متن/