نه دی روز بصیرت

مردم ایران در سالروز ۹ دی سنگ تمام گذاشتند..
۹دی همیشه جداکننده حق از باطل و دوست از دشمن است.

0

/انتهای متن/