عده ی طلاق و تکالیف زوجین

حق نفقه و حق ارث از حقوقی است که در دوران عده ی طلاق هم وجود دارد. البته تکالیفی هم در این دوره برای زن و مرد طلاق گرفته هست.

1

دوران عده ی طلاق به زمانی گفته می شود که به هر دلیلی زن و شوهر از یکدیگر با طلاق جدا شده اند.

البته در اصل دوران عده دو نوع است: عده ی طلاق و عده ی فوت.

در اینجا شرایط دوران عده ی طلاق به اختصار مطرح شده، دوران عده ی فوت در ادامه این سری مطالب خواهد آمد.


حقوق و تکالیف در دوران عده طلاق

مدت عده ی طلاق سه ماه و ده روز است. در دوران عده زوجه دارای حقوقی است:

  • در این دوران زوجه حق نفقه دارد.
  • نمی تواند ازدواج کند و کسی نمی تواند از وی خواستگاری کند.
  • زوج نمی تواند وی را از خانه ای که محل زندگی ایشان بوده بیرون کند.(خانه ی طلاق) البته این در صورتی است که خود زوجه ماندن در آنجا را به بیرون رفتن ترجیح دهد.
  • در دوران عده ی طلاق زوجین از یکدیگر ارث می برند.
  • در این دوران زوج حق رجوع دارد به شرط اینکه طلاق رجعی باشد، یعنی به درخواست مرد انجام شده باشد
  • در صورت طلاق توافقی یاطلاق بائن یا طلاق غیر رجعی( که به درخواست زن صورت گرفته)  در دوران عده زوجه می تواند برای رجوع، با در خواست همان  مهریه ای که بخشیده یا همان مالی که بذل کرده و در جریان طلاق به مرد بخشیده، می تواند برگردد،  در صورتی که مرد این رجوع به مهریه یا بذل را قبول کند. بذل می تواند شامل موارد مالی هم باشد غیر از مهریه که زن به مرد در جریان طلاق بخشیده است.
  • در طلاق دختر باکره و زن یائسه عده وجود ندارد.

 

/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)