آخرین وضعیت لباس دانشجویی “پرنیا”

آثار ارسال شده به ژورنال لباس دانشجویی توسط گروه مطالعات فرهنگی وزارت علوم مورد بررسی قرار گرفت.

0

سرویس خبر به دخت/

داوری طرح‌های ارسالی برای ژورنال لباس دانشجویی توسط گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده وزارت علوم و با حضور تعدادی از اساتید طراحی و دوخت در محل بنیاد ملی مد و لباس پایان یافت.

داوران شرکت کننده در این جلسه ضمن ارزیابی طرحهای ارسال شده از سوی طراحان لباس بر اساس شاخصهای تعیین شده، نظرات و پیشنهادات خود را برای ادامه مراحل اجرایی طرح پرنیا ارائه کردند.

به دلیل اهمیت در نظر گرفتن نظرات و سلایق دانشجویان در انتخاب طرحهای ژورنال لباس دانشجویی، این طرح‌ها پیش از این نیز توسط تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌ها در بخش دانشگاهی – پژوهشی بنیاد،  مورد نقد و بررسی قرار گرفته بود.

گروه مطالعات زنان و خانواده پس از بررسی فرمهای ارزیابی داوران و نظرات دانشجویان، طرح‌های منتخب را برای اولین ژورنال لباس دانشجویی جهت چاپ معرفی می کند و این ژورنال در سال تحصیلی جدید منتشر خواهد شد.

منبع:مهر/انتهای متن/

درج نظر