شگفتی های زیر آب + عکس

زندگی زیر آب به اندازه ی زندگی بر روی خشکی پیچیده است. موجودات و جانوران بسیاری هم اکنون در حال زندگی در زیر آب های سهمگین اقیانوس ها و دریاها هستند. برخی از دانشمندان می گویند که ما انسانها هنوز به همه ی رموز عالم زیر آبها دست نیافته ایم و هنوز راه های زیادی برای شناخت دنیای بزرگ زیر آب وجود دارد.

0

//انتهای متن/