کاشان

0

نقش یک شمسه برای گچکاری بنا تفاوت شمسه ها بر می گردد به  قدمت آن و چیره گری استاد در ترسیم هندسه نقوش .

تاریخ بهار 90

عکاس:فرزانه بی آزاران

درج نظر