وی، توسعه را مبرا از تفکیک های جنسیتی دانست و افزود:در توسعه نباید تفکیک جنسیتی مطرح باشد و همه مردان و زنان جامعه ما باید در تحثق برنامه های توسعه ای ایفاگر نقش باشند.

شبستری، با تاکید بر نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده خاطرنشان کرد:  باید با توانمند سازی زنان در جهت خودباوری آنها قدم برداریم.

وی با اشاره به تهیه اطلس زنان استان ادامه داد: انتظار می رود هرچه سریع تر نتایج این اطلس نهایی شده و در عمل به کار گرفته شود.

/انتهای متن/