منتخب زن شورای شهر در باغ‌بهادران

منتخبین شورای شهر باغ بهادران از توابع لنجان مشخص شدند.

0

حجت الله امینی 2470 رأی

حمیدرضا امینی 1736 رأی

کمال کرامتیان 1696 رأی

عبدالله آقایی 1655 رأی

اعظم جهاندار 1648 رأی

/انتهای متن/

درج نظر