یک ز ن در شورای شهر کوت سیدنعیم

شمارش آرای در حوزه انتخابیه شهرهای کوت سیدنعیم و البوحمیظه پایان یافت که بر این اساس اعضای جدید شورای شهر برای دوره پنجم معرفی شدند.

0

نتایج انتخابات شورای شهر کوت سیدنعیم

عضو اصلی

سعید حردانی با 785 رأی

عطیه سخری با 776 رأی

سعید حلفی با 774 رأی

عادل حلفی با 689 رأی

علی حلفی با 640 رأی

/انتهای متن/

درج نظر