خودنمایی بیشتر دختران در اینستاگرام

پژوهشی با موضوع اینستاگرام نشان می دهد که در این فضا، دختران بیش از پسران خودنمایی می‌کنند.

0

خانم‌ها سمانه سامانی و اعظم فراهانی که به ترتیب دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه تهران و کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات هستند،  با هدف توصیف چگونگی ارائه هویت در فضای آنلاین اینستاگرام به استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل متنی، به مطالعه تصاویر ارائه شده در این شبکه اجتماعی پرداختند که از سوی دانشجویان و جوانان به اشتراک گذاشته می‌شود. آن‌ها در پژوهش خود سعی کردند به این پرسش پاسخ دهند که مخاطبان در چه فضای اجتماعی و چگونه، خود را بازنمایی می‌کنند. در این تحقیق برای نمونه متن اینستاگرام 80 دانشجوی دوره لیسانس که رضایت داشتند تا صفحاتشان بررسی شود، مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت هم 40 دختر و 40 پسر دانشجو انتخاب شدند.

/انتهای متن/

درج نظر