از خانه خود شروع کن!

دوست داریم خوب باشیم و نورانی و اهل بهشت. اما خیلی وقت ها راه درستش را نمی دانیم. یکی از بزرگان در این باره حرف های خوبی برای ما دارد.

2

سرویس فرهنگی به دخت/

هر ماه نوری دارد و هر روز نوری  که مجانی به در خانه آدم می آیند. این ما هستیم که باید این نورها را حفظ بکنیم.
شیعیان امیرالمومنین نزد خدا عزیز هستند. اینها اگر بر نمازها مراقبت کنند، مسأله والدین، مساله غیبت و حسن خلق و…. را رعایت کنند، این انوار هر روز به در خانه شان می آید.

آبرو بردن
منتها ما چه می کنیم؟ این انوار را حفظ نمی کنیم. از یکی از بزرگان علما که با آشیخ حسنعلی(نخودکی اصفهانی) محشور بود، پرسیدم ایشان چگونه به این مقام نزد خدا رسیدند؟ آن ولی خدا جواب داد: “ایشان هرچه بدست می آورد نگه می داشت.” ولی ما انوار را ضایع می کنیم. شب بلند می شود نماز شب می خواند، صبح می نشیند، غیبت می کند، نور نماز شب می رود. با یک حرف تلخ این نورها از بین می رود.
الان مردم خیلی دست کم گرفته اند آبرو بردن را.

خدا چند گناه را نمی بخشد

گناهانی که بخشیده نمی شود:

 1- عمدا نماز نخواندن.2- به ناحق آدم کشتن.3- عقوق والدین.4- آبرو بردن.
الان در زمان ما هیئتی ها، مسجدی ها و مقدس ها  آبرو می برند.
روایت داریم که می فرماید اغلب جهنمی ها، جهنمی زبان هستند. فکر نکنید همه شراب می خورند و از دیوار مردم بالا می روند.

گناهکار چند نوع است

گناهکاران هم  چند دسته اند: عده ای گناه می کنند، بعد ناراحت و پشیمان می شوند. سوز و گداز دارند، توبه می کنند و هرگز فکر نمی کنند که روزی این توبه را بشکنند؛ اما دوباره می شکنند. دوباره، سه باره، ده باره. در حدیث داریم که این اگر در تمام توبه شکستن ها سوز و گداز واقعی داشته باشد، در نهایت بر شیطان پیروز می شود.
اما اگر نه، دفعه اول سوز و گداز داشت، دفعه دوم کمتر، دفعه سوم کمتر و اگر برایش معمولی شد، او طعمه شیطان می شود. شدیدترین گناه، گناهی است که صاحب آن، آن را کوچک بشمارد.
دوره ای شده که همه چیز صاحب دارد غیر از دین و معارف. همه متولی دین شده اند. اگر درباره طب بخواهیم صحبت کنیم، باید آقای دکتر بیاید. یک آسپرین ما ازدست غیرمتخصص نمی خوریم.

اما همه الان صاحب معارف شده اند.همه عارف شده اند.
فرد وارد بازار قیامت می شود، فکر می کند خبری است. تعجب می کند؛ خدایا پس چه شد؟ نماز ها، عمره ها؟ می گویند تو دل شکستی، ریا کردی، زهر زبان ریختی.

 اگر عروج می خواهی، می خواهی به جایی برسی از خانه خود شروع کن.

الف.م/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)