سرقت از مسافرین توسط مسافربرنماها

تعدادي از مسافربرنماها به خصوص در نقاط حاشيه اي شهر با استفاده از اين پوشش و به خصوص در ساعات اوليه شب با تهديد و ارعاب اقدام به سرقت وجوه نقد و يا اشياي قيمتي مسافران مي كنند.

3

سرویس خبر به دخت/

 “دربست تا كرج”

با گفتن اين جمله ناگهان ماشين پژو جلوي پاي مرد توقف كرد. وي پس از سوار شدن و حال و احوال با راننده ، غرق افكار خود شد. پس از چند دقيقه،ناگهان سرعت زياد ماشين مرد را متوجه اطرافش كرد. هرچه مسافر به اطراف خود نگاه مي كرد، مطمئن مي شد كه قبلاً از اين مسير نيامده است. صورت خود را به سوي راننده كرد و علت تغيير مسير را از او پرسيد.

راننده ضمن عوض كردن دنده با لبخندي به لب گفت: در اتوبان تهران – كرج تصادف شديدي اتفاق افتاده است. براي همين من از مسير فرعي آمدم تا هرچه زودتر به مقصد برسيم وگرنه بايد تا چندين ساعت در ترافيك مي مانيم.

با گفتن اين جمله،صحبت مسافر و راننده به مسائل روز همچون گراني ، تصادفات جاده اي و… كشيده شد.

گويا قرار نبود اين جاده فرعي به اتوبان و مسير اصلي وصل شود . نگاهي به صورت راننده كه لبخندي مرموز بر روي لبش نقش بسته بود، انداخت. دلش به هول و ولا افتاد،نكند.من را دزديده باشند و…!

به ياد خبر سرقت از مسافري از سوي راننده پژو و نيز توصيه هاي پليس كه از شهروندان خواسته بود تا سوار خودروهاي شخصي نشوند،افتاد.

با ذكر صلوات و گفتن “خدايا خودم را به تو سپردم ” رو به راننده كرد و به او معترض شد. اما راننده با نشان دادن چاقو وي را تهديد كرد و از او خواست تا هرچه پول و اشياي قيمتي را به وي تحويل دهد . راننده پس از اينكه مسافر را سركيسه و پس از رها كردنش در جاده متواري شد.

تعدادي از اين مسافر برنما ها به خصوص در نقاط حاشيه اي شهر با استفاده از اين پوشش و به خصوص در ساعات اوليه شب با تهديد و ارعاب اقدام به سرقت وجوه نقد و يا اشياي قيمتي مسافران مي كنند.

شهروندان براي جابجايي حتماً از خودروهاي عمومي استفاده كنند در صورتي كه با شرايط سرقت مواجه شدند مشخصات راننده ، خودرو و داخل خودرو را به خاطر بسپارند تا پليس بتوانند در كشف و دستگيري مجرم موفق باشد

 /انتهای متن/

نمایش نظرات (3)