هنرمندی که با قاشق و چنگال هم اثر هنری می سازد!

آن کارینگتون مجسمه های بسیار زیبایی با استفاده از اثاثیه منزل درست کرده است.

0

او برای خلق این آثار هنری هزاران قاشق، چنگال و چاقو جمع آوری کرده تا بتواند دسته گل های زیبایش را بسازد. این هنرمند با کنار هم قرار دادن قاشق ها گل های رز و لاله و گل های زیبای دیگری که به نظر واقعی می رسند خلق می کند.

      

درج نظر