تربت و هفت حجاب

امام صادق علیه السلام فرمود:
سجده بر تربت حسین علیه السلام حجابهای هفتگانه را پاره می کند.

0

تربت و هفت حجاب

 امام صادق علیه السلام فرمود:

سجده بر تربت حسین علیه السلام حجابهای هفتگانه را پاره می کند.

مصباح المتهجد، ص ۵۱۱