شیرخوارگان حسینی که علی اصغری شدند

امسال هم شیرخوارگان کشورمان در آغوش مادران دلبسته ی اهل بیت و مکتب عاشورا، به استقبال طفل شش ماهه ی مظلوم حضرت اباعبدالله علی اصغر رفتند.

0
درج نظر