ارائه خدمات بهزیستی به دختران فراری از خانه در سه سطح

رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی از سال 78 در برخی از استانهای کشور راه اندازی شد و این مراکز اکنون در سه سطح یک،‌ دو و سه به شهروندان خدمات ارائه می کنند.

0

به گزارش به دخت به نقل از میزان، حسین اسد بیگی گفت: خانه سلامت دختران در شهرهای مختلف راه اندازی شده است. وی افزود: سطوح یک و دو به منظور ارائه خدمات شبانه روزی دایر شده و در مراکز سطح سه به دختران خدمات روزانه ارائه می شود.

رئیس مرکز فوریتهای اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برنامه ریزی ها به منظور ارائه خدمات به دختران فراری اظهار کرد: از سالها پیش در سازمان بهزیستی برای ارائه خدمات به دختران فراری برنامه ریزی شده و طی سالهای گذشته شاهد افزایش تعداد مراکز خدمات دهنده به این دختران بوده ایم.

اسد بیگی ادامه داد: دختران پس از مراجعه به مراکز مداخله در بحران تا مشخص شدن تکلیفشان در مراکز سطح یک ودونگهداری می شوند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی به نسبت سایر آسیب های اجتماعی عملکرد مطلوبتری در ساماندهی این دختران داشته است خاطر نشان کرد: در بحث دختران متواری از خانه دستور العملهای خوبی به تصویب رسیده وقبل از توجه به آسیب هایی از جمله کودک آزاری وسایر خشونت ها توجه ویژه ای به موضوع دختران شده است.

رئیس مرکز فوریتهای اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خدمات ارائه شده به دختران فراری را در سه سطح عنوان کرد وگفت: فعالیتهای ما در بحث دختران فراری به سه شکل بوده به گونه ای که یا از طریق مداخله در بحران و یا از طریق ارائه خدمات سیار وتماس با خط 123 اورژانس اجتماعی به دختران خدمات ارائه می کنیم.

وی با ارائه آماری از تعداد مراجعات دختران فراری به سازمان بهزیستی کشور در سال 94 تصریح کرد: سال گذشته 1182 مورد از طریق مراکز مداخله در بحران ساماندهی شده و1355 مورد نیز خدمات سیار همچنین 1584 مورد از طریق تماس با خط 123 شناسایی و ساماندهی شده اند.

اسد بیگی ادامه داد: در سال 93 نیز در سراسر کشور شاهد مراجعه 1149 مورد به مراکز مداخله در بحران همچنین 1681 مورد خدمات سیار و 2068 مورد ارائه خدمات از طریق تماس با خط 123 بوده ایم.

رئیس مرکز فوریتهای اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در خصوص آمار دختران فراری مراجعه کننده به مراکز سازمان بهزیستی در سال 93 اذعان کرد: طی سال 94 شاهد افزایش تعداد مراجعه کنندگان به مراکز سازمان بهزیستی در بحث دختران فراری در شهر تهران بوده ایم به گونه ای که در این سال 200مورد در بحث مداخله در بحران ساماندهی شده اند که این آمار در سال 93، 53 مورد بوده است.

وی تصریح کرد: در سال 94، 53 مورد به مراکز سیار سازمان بهزیستی مراجعه کرده که این آمار در سال 93 نیز مشابه بوده اما طی سال گذشته 71 مورد با شماره 123 تماس گرفته اند که این آمار در سال 93 تنها 55 مورد بوده است.

اسد بیگی از راه اندازی خانه سلامت دختران خبر داد و خاطر نشان کرد: غیر از مراکز مداخله در بحران که اکنون در سراسر کشور دایر شده اند مراکزی تحت عنوان خانه سلامت دختران نیز راه اندازی شده وتعداد آنها اکنون رو به افزایش است.

/انتهای متن/

درج نظر