آیا شما هم شاخ دارید

گاهی داستان این کرگدن، حکایت حال ما می شود!
تصورمی کنیم قضاوت ما بیطرفانه است.

0

اما…

عیب از خودمان است!

شاخ‌ خود را بشکنیم…

شاخ پیش‌فرض‌ها،پیش‌داوری‌ها، تعصب‌ها،چارچوب‌های ذهنی و…

/انتهای متن/

درج نظر