در ازدواج، همت یا ثروت، مسأله این است

خیلی از دختران ما در مسأله‌ی مهمی به نام تأخیر ازدواج، مردان را مقصرتر از زنان می‌دانند. اما آیا واقعیت امر همین است؟
آیا دختران در انتخاب درست و آگاهانه و اخلاقی از پسران جلوترند؟ آیا دخترها اخلاق انتخاب را بیشتر از پسرها مراعات می کنند؟

0

نسیم شهسواری/

آن شب سارا به اصرار من و آقای همسر خانه ما ماند و مثل عادت همیشگی، آن شب ماندن، بهانه‌ای شد برای یک‌شب نشینی دوستانه.  از همه چیز گفتیم، از کار، درس، زندگی، در میان صحبت‌های مان وقتی حرف از مهسا، دوست تازه‌عروس مان شد، ناگهان احساس کردم که رنگ و نگاه و لحن سارا تغییر کرد، کمی غمگین شد، غمش را از چشمش دیدم و برای اینکه بخواهد حرف دلش را به من بگوید، خیلی به اصرار و التماس نیاز نداشتم. سارا بلافاصله بعد از پرسیدن من شروع به صحبت کرد، روی تخت نشست، به دیوار تکیه زد و زانوهایش را بغل کرد و گفت:

 یادم هست یک‌زمانی برای ازدواج کردن، معیارهایی مثل، دانایی، هنر، اخلاق و نجابت لازم بود، آن روزها مردها به بهانه‌های معنوی‌تر به سمت دختران می‌آمدند و همیشه در صحبت‌های اولیه آشنایی، حرف از چیزهای دیگری بود، اما این روزها نوع سؤالات تغییر کرده است و سؤالات اولیه برای شروع یک زندگی و یک آشنایی اولیه به رنگ چشم و قد و وزن زیبایی تغییریافته است. زمانی معیارهای معنوی و فرهنگی بااهمیت‌تر از معیارهای ظاهری بود.

 سکوتی کردم و همان‌طور که با گل‌های قالی بازی می‌کردم، به ده‌ها خواستگاری که خودم و خانواده‌ام برای سارا فرستاده بودیم فکر کردم. با خودم گفتم شاید ناراحت شود، اما می‌دانستم که این جواب شاید راهگشای راه سارا باشد، از روی زمین بلند شدم، روی تخت کنار سارا نشستم و درحالی‌که دست‌هایش را گرفته بودم، گفتم: ببین سارا جان! تابه‌حال با خودت فکر کرده‌ای که معیارهای خودت برای انتخاب همسر به چه میزان معنوی و فرهنگی و خدایی است؟ تابه‌حال با خودت فکر کرده‌ای که از میان همت یا ثروت کدام معیار برای انتخاب همسرت مهم‌تر و باارزش‌تر است؟ من خودم آقای شریفی و بینا را به یاد دارم که تو و خانواده‌ات تنها به دلیل نداشتن یک کار اداری و خانه و خیلی از چیزهای مادی دیگر، راه را بر روی آن‌ها بستید و این در حالی است که من می دانم آن‌ها باهمت شان، این روزها خانه‌ای سبز و خانواده گرمی را ساخته‌اند. سارا جان، اینکه باید مردها چشمان خود را برای انتخاب همسر به دانایی و هنر و اخلاق و نجابت بدوزند، درست، اما ما زنان و دختران در این وادی چه‌کاره‌ایم؟ آیا به‌جای ثروت چشم مان را به همت مردان دوخته‌ایم؟ آیا نگاه و دید آن‌ها به زندگی و ساختن زندگی برای مان مهم‌تر از مهریه و خانه و ماشین و خیلی از چیزهای دیگر هست؟

 سارا به چشمانم زل زده است صدای سوت کتری می‌آید. بلند می‌شوم به سمت آشپزخانه می‌روم و درراه با خودم فکر می‌کنم که شاید، خیلی از دختران ما در مسأله‌ای مهم به نام تأخیر ازدواج، مردان را مقصرتر از زنان می‌دانند. اما آیا واقعیت امر همین است؟

آیا دختران در انتخاب درست و آگاهانه و اخلاقی از پسران جلوترند، در ازدواج به‌شرط‌چاقو تنها حرف از راهکارهای عقلانی نیست، در اینجا باید یادمان بماند که اخلاق را و همت را برای شریک سال‌های باقی‌مانده زندگی‌مان.

در ازدواج به‌شرط‌چاقو باید حواس مان باشد که آنچه یک مرد را مرد می‌کند میل او برای ساختن و به سامان کردن زندگی است.

در اینجا باید یادمان بماند که اخلاق انتخاب را هم مراعات کنیم و درست انتخاب کنیم.

/انتهای متن/

درج نظر