1500 خانواده تهرانی در نوبت فرزندخواندگی

مدیرکل بهزیستی استان تهران اعلام به استقبال خوب خانواده‌ها برای پذیرش1500 خانواده تهرانی در نوبت فرزندخواندگی فرزند خوانده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نیز حدود 1500 خانواده پشت نوبت فرزندخواندگی قرار دارند.

0

وی اظهار کرد: یکی از چالش‌های بهزیستی استان تهران در سال 94 مسئله “فرزندخواندگی” بود، زیرا ورودی زیادی داشتیم به نحوی که با توجه به امکانات محدود مسئولیت هر 15 تا 18 کودک بر عهده یک مادر یار بود.

وی گفت: هر ماه حدود 50 تا 60 کودک زیر 6 سال وارد شیرخوارگاه های سازمان بهزیستی استان تهران می شوند.

وی در ادامه ضمن بیان آنکه در شیرخوارگاه‌ها 20 تا 30 درصد کودکان مجهول الهویه هستند، اضافه کرد: در سال گذشته به طور میانگین ماهیانه 57 کودک 3 تا 6 ساله به شیرخوارگاه سپرده شدند که 30 درصد آنها مجهول الهویه بودند.

به گفته دلبری، سال گذشته 1600 خانواده پشت نوبت فرزند خواندگی بودند که با تعاملات خوب بهزیستی و قوه قضاییه در زمینه واگذاری این کودکان به خانواده های متقاضی 132 درصد رشد داشتیم.

رییس بهزیستی استان تهران با بیان اینکه سرپرستی حدود 300 کودک در سال گذشته به خانواده های متقاضی فرزند خواندگی واگذار شد ، اظهار کرد:‌ به طور میانگین در هر ماه 25 کودک وارد خانواده های متقاضی فرزندخواندگی شدند.

دلبری در ادامه به استقبال خوب خانواده‌ها برای پذیرش فرزند خوانده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نیز حدود 1500 خانواده پشت نوبت فرزندخواندگی قرار دارند.

/ انتهای متن/
درج نظر