ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ یاد ﺧﺪﺍ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

0

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ یاد ﺧﺪﺍ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
نام های ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭﺳﺎﻳﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ اوست. یاد کردن نام های خدا فقط  ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻥ آنها نیست، ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺷﻨﺎﺧت  ﻣﻴﺎﻧجی گرﻯ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ است که ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ  ﺩﺍﺭﺩ.

درج نظر