ﺍﺭﺍﺩﻩ او ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ

0

ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ نباید ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ  ﺁﻧﭽﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺷﻚ ﻛنند؛ هر چند ﺁﻥ ﭼﻴﺰ به نظر  ما ﺩﺷﻮﺍﺭ و دور از انتظار  باشد. اگر خداوند بخواهد هر چیزی ممکن خواهد بود؛ چون ﺍﺭﺍﺩﻩ او ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ

درج نظر