داستانک/دار مکافات

ثــریا منصوربیگی [1]رمان نویس و فیلمنامه نویس حوزه رمان و داستان دفاع مقدس است که در سال های 1390 و 1392 در همین زمینه مورد تقدیر قرار گرفته است.

0

ثریا منصوربیگی/

beigi

بهت زده به او خیره شده بود. قندی که تا چند لحظه ى پیش توی دلش آب می شد، حالا تبدیل به زهر شده بود. به طرف مغازه ى شوهرش که می آمد، مردهای زیادی با نگاهشان سر و تیپش را ستوده بودند و حالا درست در چند قدمی مغازه، شوهرش را می دید که خیره شده بود به زنی  با تیپ و قیافه ای که رو دست او زده بود.

/انتهای متن/

درج نظر