آخر این راه کجاست؟

0

انسان از لحظه تولد در مسیری پر از رنج و سختی به سوی پروردگار خود حرکت می کند، سختی و رنجی بسیار؛ اما آخر این راه کجاست؟ ملاقات با پرودگار.

این انتهای زیبا به تحمل همه سختی ها و رنج ها نمی ارزد؟

درج نظر