اِطعام مسکین نشانه ای از ایمان است

0

اِطعام مسکین نشانه ای از ایمان است. بدترین عقاید”کفر” و بدترین رذایل اخلاقی “بخل” است.
تنها اِطعام کردن یک فرد، مشکل مستمدان را حل نمی کند بلکه باید دیگران را به این کار خیر دعوت کرد.
ممکن است انسان شخصاً توانایی بر اِطعام نداشته باشد اما همه توانایی بر ترغیب دیگران را دارند.

درج نظر