آسمان را بدون ستون‌هایی که برای شما دیدنی باشد برافراشت

0

خداوند آسمان را و کرات مختلف و کوچک و بزرگ را در آن، آفریده و با نیرویی نادیدنی آنها را  در فضا نگه داشته است…
این همه نشانه های عظمت آفرینش را برای شما بیان می کند تا به روز دیدار پروردگارتان یقین پیدا کنید

درج نظر