آسمان را بدون ستون‌هایی که برای شما دیدنی باشد برافراشت

0

خداوند آسمان را و کرات مختلف و کوچک و بزرگ را در آن، آفریده و با نیرویی نادیدنی آنها را  در فضا نگه داشته است…
این همه نشانه های عظمت آفرینش را برای شما بیان می کند تا به روز دیدار پروردگارتان یقین پیدا کنید