به این می گویند دید و بازدید

عید که می شود همه به دید و بازدید می روند اما همه هم یک جور به دید و بازدید نمی روند. دوست شهید حسن آقاسی زاده شعرباف، از شهدای دفاع مقدس، دید و بازدید عیدانه ای که با حسن رفته، خاطره جالبی دارد.

0

مریم عرفانیان/

روز عید همراه خانواده‌ی حسن به عید دیدنى یکى از اقوام رفتیم. خانم میزبان سبد میوه را روبه روی حسن گرفت، شال حریر تنها نیمی از موهای زن را پوشانده بود. به محض اینکه حسن متوجه این مسئله شد، برخاست و بی آن که چیزی بگوید از خانه بیرون رفت.

***

به دنبالش بیرون رفتم؛ حسن کنار کوچه منتظر خانواده‌ ایستاده بود. هرچه اصرار کردم، داخل خانه بازنگشت، گفت:

– «این عید دیدنی جز گناه چیزی نداره.»

اصرارش نکردم. من هم که با خانم میزبان خداحافظی ام  را کرده بودم، همراه حسن راه افتادم طرف گل فروشی . با هم یک گلدان گل خریدیم و  رفتیم صحن جمهورى حرم امخام رضا(ع) و آنجا مزار پسر خاله شهیدم را زیارت کردیم.

حسن با خوشحالی می‌گفت:

– «به این می‌گویند یک دید و بازدید مفید.»

 

خاطره‌ای از شهید حسن آقاسی زاده شعرباف

راوی: اکبر صابری فر

/انتهای متن/