هوا گردید مشکین و معطر

بهار را  بهانه می کنیم ویک شاعرانه ی بهاری را  از دفتر شعر پروین اعتصامی می خوانیم  تا  از پنجره ی شعر او روح مان خنکای نسیم بهاری را لمس کند.

0

 

بهار بی دلیل با آمدن پروین اسمان شعر ایران معاصر قرین نگشته است که پروین آسمان شعر فارسی ما ، طبعش لطیف و  روحش سرشار از  ترنم بهاران بوده است.

وقتی که شروع بهار، با لطافت ابریشمین کلام یک زن  در می آمیزد،

وقتی که عطر عطوفت زنانه ، واژه واژه های شعر را معطر می کند؛  شعری دلنشین از شاعر نازک خیال ایرانی بر صفحات  کاغذ می رقصد .

کمتر کسی است  که شاعرانه های پروین  را خوانده  باشد و شنیده باشد  و روحش خنکای نسیم بهاری را لمس نکرده باشد .

پروین اعتصامی ، با همگی سادگی های شعرش  ، در لابلای سطرهای موزونش، درس زندگی می دهد .

 تولد بهار را بهانه می کنیم ویک شاعرانه بهاری را  در دفتر شعر رخشنده(پروین) اعتصامی می خوانیم .

 

سپیده‌دم، نسیمی روح پرور                    

وزید و کرد گیتی را معنبر

تو پنداری، ز فروردین و خرداد

بباغ و راغ، بد پیغام آور

برخسار و بتن، مشاطه کردار

عروسان چمن را بست زیور

گرفت از پای، بند سرو و شمشاد             

سترد از چهره، گرد بید و عرعر

ز گوهر ریزی ابر بهاری               

بسیط خاک شد پر لؤلؤِ تر

مبارکباد گویان، در فکندند                      

درختان را بتارک، سبز چادر

نماند اندر چمن یک شاخ، کانرا               

نپوشاندند رنگین حله در بر

ز بس بشکفت گوناگون شکوفه                

هوا گردید مشکین و معطر

بسی شد، بر فراز شاخساران                    

زمرد، همسر یاقوت احمر

بتن پوشید گل، استبرق سرخ                 

بسر بنهاد نرگس، افسر زر

بهاری لعبتان، آراسته چهر                      

بکردار پریرویان کشمر

چمن، با سوسن و ریحان منقش              

زمین، چون صحف انگلیون مصور

در اوج آسمان، خورشید رخشان              

گهی پیدا و دیگر گه مضمر

فلک، از پست رائیها مبرا             

جهان، ز الوده کاریها مطهر

/انتهای متن/