باز هم انتخابات، باز هم امتحان

هر انتخابات برای ملت ما یک امتحان است و ما وظیفه داریم با همه سختی ها و مشکلاتی که هست، برای خاطر میهن مان و سرنوشتش از پس این امتحان برآییم، سرفراز و پیروز…

0

نسیم شهسواری/

که هر بار فصل انتخابات که می‌شود، طمع‌کارانی بظاهر دلسوز  از این‌سو و آن‌سو، سر برمی‌آورند و ندا شته‌های مان را پررنگ و داشته‌هایمان را کم‌رنگ می‌کنند.

هر بار زمان انتخاب که فرامی‌رسد، خاله‌زنک‌های سیاسی دعواها و اختلافات گذشته را بزرگ‌نمایی کرده و تمامی تفاوت نظرهای سیاسی و حزبی و جناحی را گوشزد می‌کنند تا شاید بهانه‌هایمان را برای بودن و انگیزه‌هایمان را برای حضور کم‌رنگ کنند.

هر بار هنگام انتخابی دیگر که می‌شود، دشمنانی دوست نما، از دوردست‌ها داد مشکلات و سختی‌ها و کاستی‌های مان را سر می‌دهند.

هر بار وقتی بار دیگر حرف انتخابات به میان می آید، که فصل امتحان ملت ماست، ما می‌مانیم با هزار یک حرف و سخن و نقل و قول‌ها و تفسیرهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تا پای انگیزه‌مان را لنگ کند و دست‌های مان را برای رقم زدن انتخابی دیگر لرزان و نامطمئن سازد.

و اما ما مسئولیم و این وظیفه ماست که انتخاب کنیم…

وظیفه ماست که بتوانیم از پس همه این امتحان‌ها سرفراز  و پیروز برآییم.

این وظیفه ماست که عاشقانه تنها به خاطر آبادی وطن مان بیاییم و خسته و ‌دل‌زده نشویم و راه را  تا نهایتش ادامه دهیم.

این وظیفه ماست تا بتوانیم در میان همه سختی‌های زندگی، شاهراه را از میان هزاران را ه تشخیص دهیم و عرصه را خالی نکنیم.

این وظیفه ماست تا پای حرف خودمان بمانیم و بگوییم که به رغم همه نبودن‌ها، ما هشیار و آگاه و مصمم،هستیم و هستیم و هستیم برای  انتخاب و تعیین سرنوشت.

این وظیفه ماست که میهنمان را با همه کاستی‌هایش، عاشقانه یاری کنیم که به راهی برود که ضامن فردایی روشن، ایرانی آباد و مقتدر و آزاد باشد.

/انتهای متن/