تیپ شناسی زنان ایرانی/3

در تیپ شناسی زنان ایرانی بر اساس شاخص های اعتقادی، فکری ، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دو تیپ مشخص زن را با مختصادت زیر می توان متمایزکرد:

0
 
/انتهای متن/