دست راهنمایی و رانندگی درد نکنه!

 باید قبول کنیم این دوربین های فوق هوشمند راهنمایی و رانندگی که در اتوبان و خیابان و سر چهارراه نصب شده اند، چیزهایی می فهمند و می بینند که ما آدم های ماشین سوار عمراً بفهمیم و ببینیم ؛ پس حق مان است که جریمه بدهیم.

7

فرزانه حکمت/

واقعا دست راهنمایی و رانندگی درد نکنه با این دوربین های فوق هوشمند! 

وقتی پیامک پلیس راهور تهران بزرگ را دیدم روی صفحه گوشی ام، از تعجب دهانم باز ماند. نوشته بود:

مالک خودرو به شماره شخصی ….. به علت تخلف عبور یا توقف در معابری که از طرف راهنمایی و رانندگی در ساعت معینی ممنوع اعلام می شود در تاریخ …  و درمحل ب کردستان پایین تراز همت مبلغ 200000 ریال برای شما توسط دوربین های مکانیزه منظور گردید. شناسه قبض……….. شناخه پرداخت……………

پلیس راهور تهران بزرگ

هر چه فکر کردم که در این نقطه از اتوبان آخر جای ایستادن و اصلا دلیلی برای ایستادن هست یا نه، نفهیمدم . عبور ممنوعش را که اصلا نفهمیدم. آخر راه راست برای چه باید برای عبور ممنوعیت باشد؟ یعنی غیر از عبور چه کار دیگر در این بزرگراه می شود کرد؟

فردای آن روز که اتفاقا از همان مسیر می رفتم، دقت کردم که در این قسمت اتوبان عبور یا ایست ممنوع چگونه معنا پیدا می کند؟! البته که این دقت به جایی نرسید و چیزی نفهمیدم. اما جالب تر این که دوباره همان روز برایم عینا همان متن روز قبل آمد فقط تاریخش عوض شده بود؟!

تنها نتیجه ای که گرفتم این بود که این دوربین های هوشمند راهنمایی و رانندگی چیزهایی می فهمند و می بینند که ما آدم های ماشین سوار عمرا بفهمیم و ببینیم ؛ پس حق مان است که جریمه بدهیم.

واقعا دست راهنمایی و رانندگی درد نکنه با این دوربین های فوق هوشمند! 

/انتهای متن/

نمایش نظرات (7)