مسابقه «یک عکس، یک نظر»9

این تصویر چه جمله ای را به ذهن شما متبادر می کند؟

23

سرویس مسابقه به دخت/

آنچه درباره این تصویر به ذهنتون می رسد را بنویسید:

 

 

 /انتهای متن/

نمایش نظرات (23)