زني که در خيابان زنده به گور شد!

درگيري اهالي يک روستاي چيني با مأموران دولتي، نزديک بود به بهاي زنده به گور شدن يک زن تمام شود.

0

به گزارش به دخت  به نقل از فردا، بر اساس اظهارات شاهدان عيني، هنگام اجراي عمليات زيرسازي براي يک خيابان در اين روستا، شماري از ساکنان تلاش کردند از اين کار جلوگيري کنند، اما پيمانکار با خالي کردن يک کاميون پر از خاک بر روي يک زن، براي دقايقي او را زنده به گور کرد.
بستگان اين زن به سرعت خاک ها را از روي او کنار زدند و زن را که به شدت آسيب ديده بود به بيمارستان منتقل کردند.

/انتهای متن/