سهم اندک زنان در مديريت و اميد آنان به دولت

0

به گزارش به دخت به نقل از ايرنا، کارشناس مسايل اجتماعي از سهم اندک زنان در سطوح مختلف از جمله سطوح مديريتي به رغم قابليت هاي زياد آنان، اظهار گله مندي کرد.
شهره ماهي صفت در عين حال اظهارداشت که بانوان، اميد زيادي به افزايش سهم مديريتي در دولت تدبير و اميد به ويژه دوران پساتحريم دارند.
ماهي صفت، افزود: طبق آمار سال ١٣٩٢، حضور زنان در عرصه هاي مديريتي حدود 2،5 درصد بوده است و هرچه به سمت عرصه‎ ‎سهم مديريتي مي‎رويم از اين آمار کاسته مي شود، به همين منظور تحقق افزايش سهم مديريتي زنان نياز به بازنگري دارد.
وي تصريح کرد: به طور يقين زنان با بازشناسي توانمندي هاي خود و رسيدن به خودباوري گام اوليه توسعه و افزايش اين سهم را در برنامه ششم توسعه هموار مي کنند.
ماهي صفت افزود: رييس جمهوري قول داده بود که دولت تدبير و اميد در همه عرصه ها تبعيض ميان زنان و مردان را از بين ببرد و عدالت بين مردم به صورت يکپارچه برقرار مي شود، حال، بانوان اميد دارند که اين موضوع محقق شود تا آنان نيز توانمندي هاي خودشان را بيشتر به نمايش بگذارند.
اين کارشناس مسايل اجتماعي به نمونه هايي از سهم اندک زنان در امور مختلف مديريتي اشاره کرد و گفت: براساس آمارها سهم زنان از مديريت رسانه هاي کشور کمتر از پنج درصد است؛ همچنين آمارهاي رسمي وزارت صنعت نشان مي دهد که سهم مشارکت اقتصادي زنان با احتساب زنان کارگر و کارمند بين ١٧ تا ٢٠ درصد است، اين در شرايطي است که سهم زنان از عرصه هاي مديريتي در اقتصاد کشور تنها هفت درصد است که در اين آمار مديران بانکي نيز در نظر گرفته شده اند.
ماهي صفت گفت: براي رسيدن به مشارکت مطلوب و متوازن در توسعه اقتصادي بايد در سال ١٤٠٤ حدود ٣٠ درصد از مديريت اقتصادي کشور به زنان سپرده شود.

** تلاش براي افزايش مشارکت زنان در عرصه سياست و اقتصاد
ماهي صفت افزود: دولت يازدهم تلاش زيادي براي مشارکت زنان در عرصه سياست و اقتصاد دارد.
وي ادامه داد: اين مهم اگرچه با ناتدبيري هاي گذشته تا حدود زيادي با چالش هايي، مواجه شد؛ اما خوشبختانه دولت حاضر با تاييد حضور زنان و همچنين تاسي از فرمايش رهبر فرزانه انقلاب گام هاي ارزشمندي هرچند کم، اما برداشته است و زنان کارآفرين در حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي به صورت دقيق و هوشمندانه در حال کسب تجربه هستند.
اين کارشناس مسايل اجتماعي گفت: به همين منظور تقاضاي افزايش سهم مشارکت و سهم خواهي حضور در عرصه هاي مديريتي خواسته معقول و منطقي بانوان است.
وي اضافه کرد: مطالب کتاب ديني و سخنان رهبران ما حاکي از توانمندي هاي بي نظير زنان است که شايد با بد توصيف شدن در قالب منحوط فمينيست، متاسفانه اين توانايي ها به انزوا کشيده شده است و در واقع به اسم زنان آنچه برسر زنان آمده است جز تحقير، توسط بخشي نابلد از تعريف در خصوص حضور و مشارکت زنان نبوده است لذا با تکيه بر تعريف ارزش هاي زنان جامعه بايد اعتماد و کرامت به زنان در وسعت بيشتري بازگردد.
ماهي صفت افزود: بنابراين مشارکت زنان را با تکيه بر ارزشمندي ها و توانايي آنان آنطور که شايسته است بايد درنظر بگيريم و يکي از مهمترين دستاوردهاي پساتحريم اين مهم، مي تواند باشد.

/انتهای متن/

درج نظر