برای آنکه دختران مان توانمندتر شوند

نامگذاری یک روز به نام دختران یک تلنگر و پُرآموزی برای دختران است تا از این طریق به خود یادآوری کنند اصالت، ارزش و نقش و مسئولیتی که برای آنها در خانواده و جامعه لحاظ شده است. با  دکتر پروین رضایی، روانشناس در این مورد صحبت کرده است.

0

 شیما عباس زاده/

دکتر پروین رضایی، روانشناس تربیتی و  مدرس دانشگاه های آزاد و علمی کاربردی اهواز معتقد است: دختران نباید به دنبال این باشند که مواردی را که به نظرشان تبعیض در قواعد و قوانین اجتماعی است، حتما رفع شود تا بتوانند به حرکت های موفق در جامعه برای خودشان دست بزنند. بهتر است به جای انگشت گذاشتن بر روی این مسئله، تدبر کنند و ببینند که نقش و جایگاه شان در خانواده به عنوان دختران امروز و مادران فردا چه می تواند باشد و چه کار کنند که موجودیت خود را به عنوان یک انسان بالنده بیش از گذشته به منصه ظهور برسانند.

این مدرس دانشگاه های آزاد و علمی کاربردی اهواز با اشاره به تفاوت های فردی میان دختران و پسران خاطرنشان کرد: انسان ها به طور معمول با هم تفاوت دارند و تفاوت دخترها و پسرها بیشتر از تفاوت های انسانهای دیگر نیست. به عبارتی اگر تفاوتی بین دو جنس می بینیم، این همان تفاوتهایی است که بین انسانهای مختلف وجود دارد  و در واقع مته به خشخاش گذاشتن روی این تفاوت ها بزرگنمایی کردن این تفاوتهاست.

 وی ادامه داد: اگر تفاوتی بین دو جنس می بینیم نتیجه تعامل بین محیط یادگیری و عوامل زیستی آنهاست. عبارتی گاهی اوقات اجتماع و یا اطرافیان ما به آمادگی های زیستی و فطری از قبل تعیین شده ما قالب خاصی می دهند یعنی آنچنان را آنچنان تر می کنند. نتیجه آنکه تفاوت بین دختر و پسر به معنی برتری یکی بر دیگری نیست و این دو جنس در آینده مکمل و لازم و ملزوم یکدیگر خواهند بود.

 

 وی با تشریح ملاک هایی که به ما کمک می کند دختران را بیش از آنچه در حال حاضر هستند توانمند سازیم، اظهار کرد: از آنجایی که دختران امروز مادران فردا برای جامعه ما هستند باید سعی شود که عزت نفس را در دختران تقویت کنیم چرا که عزت نفس، قلب تپنده شخصیت ما انسان هاست. اگر مادر خانواده از تعادل روحی و عزت نفس لازم برخوردار باشد قطعا خانواده با سرعت و رشد بیشتری به بالندگی لازم خواهد رسید.

 

وی تاکید کرد: به دختران مان اجازه دهیم که در زندگی شان گاه انتخاب های آزادانه ای و در عین حال منطقی همچون انتخاب رشته تحصیلی داشته باشند و بتوانند مسئولیت انتخاب های خود را بپذیرند.

 

وی با بیان اینکه باید به دختران مان فرصت های بیشتری داده شود، تصریح کرد: برای آنکه دختران مان توانمندتر شوند، فرصت های فرهنگی، علمی و اجتماعی بیشتری در اختیار آنها قرار دهیم. دیگر آنکه قدرت دختران را در خانواده و جامعه باور داشته باشیم.

وی بیان کرد: نیمی از شهروندان ما را دختران و زنان تشکیل می دهند بنابراین اگر جامعه ای می خواهد این نیمه خود را برای رشد خود در نظر نگیرد، مثل این است که جامعه بخواهد عقربه زمان را به صفر برگرداند که چنین چیزی محال است. باید به این باور برسیم که دختران حداقل به اندازه پسران در تعیین ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه نقش تعیین کننده و کارسازی را ایفا می کنند.

 

وی یادآور شد: واضح است که جامعه ای که نقش و جایگاه تک تک اعضای خود را اعم از دختران و پسران در نظر بگیرد قطعا می تواند به توسعه متوازن  و پایدار برسد. اگر بتوانیم دختران جامعه را توانمندتر کنیم در واقع توانسته ایم از طریق تربیت، ثروت به دست آوریم و این کار نهایتا می تواند هزینه های جاری را برای ما در خیلی موارد تقلیل دهد.

این دکتری رونشناسی تربیتی برای توانمندسازی دختران پیشنهاد داد: توانمندی ها و قابلیت های دختران با استفاده از مکانیزیم ها و آموزش های لازم ارتقا یابد. علاوه بر آن عواملی که مانع از فعالیت دختران در عرصه های اجتماعی می شود  حذف شود. دیگر آنکه از طریق مطالعات آکادمیک و با استفاده از نظرات نخبگان سعی شود تحقیقاتی در زمینه مسائل جاری دختران انجام شود و علاوه برآن دختران توانمند جامعه، شناسایی و از آنان کمک گرفته شود.

/انتهای متن/

 

درج نظر