هنوز هستند آدم‌هایی که…

خدا را شکر که هنوز هستند آدم هایی که خوب باشند و خوبی کنند و نگذارند خوبی از یاد برود… خدا را شکر…

0

نسیم شهسواری/

دیروز که دیدم در خیابان دختر جوانی را که چرخ خرید پیرزن همسایه مان را  تا جلوی در خانه آورد و چقدر خوب تنهایی و بی کسی همسایه مان را با خطاب مهربانانه “مادر” جبران کرد، فکر کردم هنوز هستند آدم‌هایی که خوشی دل شان به خوشی دل دیگری بند است.

هنوز هستند آدم‌هایی که برای اینکه کار رفتگر محله زیاد نشود، پوست آدامس شان را توی جیب شان می‌گذارند.

هنوز هستند آدم‌هایی که وقتی می‌بینند که گنجشکی در مسیرشان در جستجوی غذاست راه شان را کج می‌کنند و از سوی دیگر می‌روند تا خاطر گنجشکک کوچک خیابان آزرده نشود.

هنوز هستند آدم‌هایی که جواب یک خوبی را با صد هزاران نیکی می‌دهند.

هنوز هستند آدم‌هایی که چرخ خرید پیرزن محله را تا خانه‌اش می‌برند و مهربانانه مادر صدایش می‌کنند.

هنوز هم هستند آدم‌هایی که یک نابینا، یک معلول و یا یک ناتوان را از خیابان رد کنند و از چیزی خجالت نمی‌کشند و از نگاه مردم نمی‌ترسند.

هنوز هستند آدم‌هایی که خودشان کوه غم‌اند و لبخند را میهمان لب دیگران می‌کنند.

بدی زمانه را بهانه نکنیم.

 هنوز هستند آدم‌هایی که نیک بودن و درست بودن را انتخاب کرده‌اند.

و بعد خدا را با تمام وجود شکر کردم.

/انتهای متن/

درج نظر