دیگر نگو: نمی شود

چرا برای هر قدم مثبتی برداشتن  بعضی از ما فقط می گوییم : نمی شود. باید تلاش را  از جایی شروع کنیم. حتما به جای خوبی می رسیم.

0

نسیم شهسواری/

زندگی ما آدم‌ها پر است از خوشایندی‌ها و ناخوشایندی‌ها،  لذت‌ها و غم‌ها.

و حیلی از ما آدم‌ها در این دریای مواج لذت‌ها و غم‌ها با غم‌ها خو گرفته‌ایم و آن‌ها را سرنوشت حتمی زندگی خود میدانیم.

اما آیا حقیقت امر همین است؟ اگر دفترچه خاطرات زندگی دیگران را نگاهی بکنیم هستند، آدم‌هایی که شروع خاطرات شان غم و سرانجام شان شادی بوده است.

اگر دفترچه خاطرات زندگی خود را نگاهی بکنیم هستند نقطه‌هایی که پررنگ و درخشانند.

پس  اکنون

اگر در  میان غم ها فرورفته اید و شادی گمشده ی دل بی تاب تان هست

بدانید .

 بدانید که  آنچه هستیم نتیجه عملکرد و رفتاری بوده است که تاکنون داشته‌ایم

و آنچه خواهیم بود

به اما اگر های بسیاری بستگی دارد

آنچه خواهیم بود به این بستگی دارد که بخواهیم که سرانجام این دفترچه پرماجرا چه باشد.

آنچه خواهیم بود به این بستگی دارد که بخواهیم درس عبرت باشیم یا نمونه و الگو.

خواستن‌ها و نخواستن‌های ما آینده زندگی ما و کیفیت زندگی ما را رقم می زند.

نقطه‌های امیدبخش بسیاری هست.

شریک زندگی‌ات را همراه کن، خانواده‌ات، فرزندانت و دوستانت را همراه کن!

همراه کن تا پایان‌های خوش کتاب زندگی‌ات را با آن‌ها جشن بگیری!

حتی اگر گوش نمی‌دهند، حتی اگر همراه نمی‌شوند تو شروع کن!

دیگر نگو نمی‌شود تو شروع کن همه با تو همراه خواهند شد.

امروز نخستین روز آینده توست.

برای بهتر شدن تلاش کن.

/انتهای متن/

درج نظر