شفای دل

خدایا من همان بنده نافرمانم که شفای دلم را لب طاقچه فراموشی گذاشته ام و در کوچه پس کوچه های روزمرگی دنبال شفا و آرامش میگردم
خدایا مرا به خودم بازگردان

0

shafa

/انتهای متن/