راز آرامش در همدلی است

در دنیای جدید، تغییرات سریع، تکنولوژی وفروریختن مرزهای ارتباطی، شیوه های زندگی و شیوه های رفتاری را دگرگون کرده است؛ بطوری که همه ما باوجود توانمندیهای مختلف، در رویارویی با مسائل ومشکلات، احساس نیاز به حمایت وپشتیبانی می کنیم ، تا در مقابل آسیبها، یاری و حس تعامل و عتماد را در ما تقویت کند.

22

سرویس ما و زندگی به دخت/

 

     پس زبان همدلی خود دیگر است      همدلی از هم زبانی بهتر است       مولوی

همدلی، یکی از دستگیره های محکم حمایتی است که از فشارهای روحی، روانی کاسته و فرد را به آرآمش و تصمیم گیری مطمئن تری می رساند.

تعریف همدلی:

به طور ساده می توان گفت همدلی یعنی خود را به جای طرف مقابل گذاشتن و از موضع ومنظر او به مسأله نگاه کردن،در حقیقت خود رابه جای دیگری قرار دادن.

باید توجه داشت همدلی به معنای هم عقیده بودن با دیگران ویا تأیید آنها نیست، بلکه درک شرایط و احساس دیگری است.

وقتی همدلی اتفاق می افتد، ما انسان های دیگر را با وجود همه تفاوتها، می پذیریم وبه آنها احترام می گذاریم. این جاست که اتفاق مهم دیگری می افتد و آن توسعه و هوشیاری بیش از پیش نسبت به هویت خود می باشد. این فرآیند،خود آگاهی راکه محور همه مهارتهاست، تقویت می کند.

پایه همدلی خود آگاهی است

به این مکالمه توجه کنید: ( هنگام ورود فرزند تان)

صحنه اول :

–         چی شده آشفته و ناراحتی؟ امتحانت بد شد؟ با بچه ها درگیر شدی؟ نکنه دوباره دسته گلی به آب دادی؟ گفتند ما فردا بیاییم مدرسه؟ دِ حرف بزن،ببینم چی شده!

صحنه دوم:

–         مامان ناراحتی،اتفاقی افتاده؟

–         بی خودی چند شب بیداری کشیدم،آخرش،هم نتیجه خیلی خوبی نگرفتم. تازه دبیرمان ،جلوی همه بچه ها میگه تو باید خیلی بیشتر تلاش کنی.

    – خوب راست میگه،از اول سال نخواندی. با سه چهار شب خوندن، انتظار داشتی اول بشی؟

    –  تازه فهمیدی آن قدرکه من از اول سال جوش می زدم برای چی بود. نتیجه اش همینه دیگه. حالا پاشو لباستو در بیار و بیا یه چیزی بخور.

–         بمیرم برات،اصلا نفهمید تو چقدر زحمت کشیدی؛ می خوای خودم بیام مدرسه ات؟

–         خوب دیگه مامان چه میشه کرد، از این تبعیض ها زیاده؛ حالا ناراحت نباش، ایشالله درست میشه.

–         صد بار بهت گفتم یه خورده به فلانی نگاه کن، شبانه روز داره می خونه، تو که از اون کمتر نیستی،هستی؟ خوش به حال مامان وباباش.

و

– …

صحنه سوم:

متوجه آزردگی فرزندتان می شوید. با رویی گشاده اورا می پذیرید و فرصت استراحتی به او می دهید. ممکن است در اثر آرآمشی که شما به او دادید، خودش موضوع راتعریف کند ویا شما می گویید:

به نظر من ناراحتی؛ مشکلی پیش آمده ؟ اگه این طوره، دوست داری برام بگی؟(بدون اصرار)

او می گوید وشما با دقت گوش می دهید.

–         می فهمم. بعد از آن تلاش وشب زنده داری،دوست داشتی نتیجه بهتری بگیری . بعد هم این که جلوی دوستات بهت تذکر دادند، حتما برایت خوشایند نبوده.

در این جا  بدون تحقیر،  بدون نصیحت، بدون سرزنش، بدون برچسب، بدون مقصر کردن، بدون تأیید ویا تکذیب او ودیگران و بدون دلسوزی وترحم،

فقط و فقط احساس او را، در آن لحظه پذیرفته وآن را انکار نکرده اید. این یعنی همدلی، که اگر اتفاق بیفتد، فرزند شما خود، به انصاف وخود تصحیحی می رسد.

    اثرات همدلی

–         همدلی روابط اجتماعی را تقویت کرده و حس تنهایی را از خود و دیگران به آرامش وامنیت تبدیل می کند.

–         همدلی باعث افزایش عزت نفس و خود باوری است.

–         از رفتار های خشونت آمیز جلوگیری می کند.

–         بیان احساس خود ودرک احساس دیگران را آسانتر می کند.

–         در طرفین احساس خوشایند نزدیکی و انرژی مثبت به وجود می آورد.

–         روابط خانوادگی واجتماعی را بهبود می بخشد.

–         از قضاوت کردن وسوء تفاهم جلوگیری می کند.

–         در همکاری وصمیمیت همسران نقش مهمی دا رد.در حقیقت باعث تحکیم روابط آنها می شود.

–         کارهای گروهی را تقویت کرده ومیل فرد را به مشارکت در گروه افزایش می دهد.

 م- پ /انتهای متن/

 

نمایش نظرات (22)