اول باید انسان بود، بعد مسلمان شد

آیت الله حائری شیرازی خدایی شدن و کمال انسان را به این می داند که در تعامل با دیگران با بیطرفی و عدالت رفتار کند و معتقد است حقوق بشر واقعی این است.

0

اگر انسان قرار است رعایت عدالت را در رابطه خود با دیگران بکند و خدا را در این رابطه در نظر بگیرد، دیگر هر کاری از او سر نمی زند.

در این صورت چطور است که بعضی ها مثلا برف خانه خودشان را پارو می کنند و می ریزند جلوی در خانه همسایه که وقتی بنده خدا از خانه بیرون می آید، زمین می خورد بعد هم مصیبت بیمارستان و هزینه درمان و … به روی خودشان هم نمی آورند؟!

 

حقوق بشر یعنی این

من در وین دیدم قانون جالبی هست. که اگر کسی جلوی در خانه یک نفر روی برف زمین بخورد و برایش اتفاقی بیفتد، می تواند از صاحبخانه شکایت کند و غرامت بگیرد. برای همین هم من می دیدم وقتی برف می آمد یک عده خانم و آقا جلوی در خانه ها را پاک می کردند و اجرت هم برای این کار می گرفتند تا کسی زمین نخورد.خوب این یک نگاه و رفتار مبتنی بر حقوق بشر است  و خیلی هم خوب است . از این نقطه نظر حقوق بشری که غربی ها رعایت می کنند اصالت دارد.

 

برای همزیستی با امام زمان

اگر قرار است بشر  عصر ما با امام زمانش همزیستی داشته باشد و او را درک کند و درکنارش زندگی کند، باید یک آمادگی قبلی کسب کند. در این صورت قبل ازاینکه بتواند با او که حجت عالم است، انس بگیرد، باید با حجت باطنی که در درون خودش دارد، انس بگیرد. بعد گاهی ما می بینیم که این حجت باطنی به نسبت ما، در میان کفار دارد بهتر زنده می شود.

باید اول انسان بود بعد مسلمان شد . در اروپا و امریکا هم اگر کسانی انسان شدند، محتمل است که اگر امام زمان ظهور کند، از ما به او نزدیکترباشند؛ چون حضرت کارش را با انسان ها می تواند پیش ببرد.

 

مواد اولیه کارخانه اسلام انسان است

اسلام انسان را تبدیل به مسلمان می کند.  مواد اولیه کارخانه اسلام انسان است.

ببینید هر کارخانه ای ماده ای را می گیرد و تبدیل به چیز بهتری می کند. کارخانه  پنبه پاک کنی وارداتش پنبه خام ناخالص است و صادراتش پنبه پاک کرده. واردات کارخانه پارچه بافی نخ است و صادراتش پارچه. کارخانه تکمیلی پارچه، پارچه خام را می گیرد و تبدیل به محصول نهایی پارچه می کند. هر کدام از این کارخانه ها مشتری چیزیست که متناسب با کارش باشد. کارخانه ریسندگی، پنبه پاک نکرده را نمی پذیردو برمی گرداند. پنبه پاک شده را هم کارخانه پارچه بافی نمی پذیرد و می گوید اول باید ریسمان شود بعد به کارخانه پارچه بافی بیاید.

بشر هم باید اول انسان شود بعد بیاید درکارخانه اسلام  تبدیل به مسلمان شود.  کارخانه اسلام غیر انسان را برای تبدیل به مسلمان نمی پذیرد.

در کار فرهنگی هم ما باید به این نکته توجه کنیم که اول افراد باید انسان شوند و بعد مسلمان.

/انتهای متن/

درج نظر