رابطه افسردگی و کاهش وزن

مطالعات نشان داده اند که میزان فعالیت بدنی وافسردگی باهم درارتباطند به طوری که افزایش فعالیت بدنی موجب بهبود افسردگی می شود و ازطرف دیگر بهبود افسردگی سبب افزایش فعالیت بدنی می گردد.

0

سرویس خبر به دخت/

فعالیت بدنی وافسردگی به موازات هم حرکت می کنند، اما هنوز رابطه علت ومعلولی آنها مشخص نیست.

درمطالعه ای که به تازگی منتشرشده است،محققین نشان داده اندکه شاخص توده بدنی(BMI) بیشتر از30 که همان تعریف چاقی است،می تواند خطرابتلای فرد به افسردگی را 50 تا150 درصد افزایش دهد.

دراین مطالعه 203 خانم 40 تا 65 ساله با میانگین شاخص توده بدنی 3/38 بررسی شدند. وزن، درجه افسردگی،میزان فعالیت بدنی وغذای مصرفی دراین افراد اندازه گیری شد. افرادشرکت کننده به دو گروه تقسیم شدند. دریک گروه تنها درمانهای کاهش وزن و در گروه دیگر کاهش وزن وافسردگی انجام گرفت. درمدت12 ماه افراد در 26 جلسه گروه درمانی شرکت کردند و در مدت 6، 12 و 24 ماه پس ازپایان دوران درمان مورد بررسی قرار گرفتند.

بررسیها نشان داد بیشترین تغییرات در شش ماه اول رخ داد و بعدازآن ثابت باقی ماند. طی شش ماه، 38 درصد زنانی که نیم درجه کاهش درمیزان ارزیابی افسردگی داشتند، حداقل 5درصد کاهش وزن داشتند. اما در مقابل تنها 21درصد زنانی که هیچ بهبودی درمیزان افسردگی نداشتند، توانستند به همین میزان کاهش وزن دست پیدا کنند.

متأسفانه باید اذعان نمود که اغلب برنامه های کاهش وزن به تعیین افسردگی ودرمان آن توجهی ندارند. اما این مطالعه نشان دهنده اهمیت بررسی افسردگی و درمان آن درچنین برنامه هایی است.: افزایش وزن وچاقی علاوه برمضرات شناخته شده خود درافزایش خطرابتلابه بیماریهای مزمن مثل دیابت یا بیماریهای قلبی عروقی می تواند سبب افزایش احتمال افسردگی در فرد شود. بررسی و درمان افسردگی دربرنامه های کاهش وزن، می تواند سلامت جسمی و روانی فرد را بهبود بخشد و در کاهش وزن کمک کننده باشد.

منبع:وفا/انتهای متن/

درج نظر