چگونه مي توان در نزديك ترين نقطه نسبت به حضرت زهرا “س ” ايستاد؟

در هفته زن به دخت از زنان صاحب نظر و از صاحب نظران در امور زنان و از همه کسانی که دراین باره نظر دارند و دغدغه می پرسد:

0

در زمان حاضر و در وضعيت پيچيده ي كنوني دنيا، یک زن چه گونه مي تواند به لحاظ اخلاق و رفتارو سبك زندگي در نزديك ترين نقطه نسبت به حضرت زهرا(س) بايستد؟  پروين داعي پور روان شناس بالینی و درمانگر در پاسخ به اين سوال مي گويد:

– چه سوال سختي …راستش جواب اين سوال پروژه اي ست با نياز به چندين سال زمان…

– یعنی با اينكه اين چندين سال را گذرانده ايم، هنوز جوابی نداریم؟

– بله متاسفانه بيشتر شعار داده شده تا عمل .ببينيد به نظر من براي نزديك شدن به وجود مقدس حضرت زهرا “س” هر كس مي تواند يك ويژگي ايشان را انتخاب و آن را دررفتار خويش عملي كند . مثلا صفت صبر حضرت را در نظر بگيرد و به قدر فهم و ظرفيت خودش اين خصوصيت را در خود نهادينه كند. چرا كه ما انسان ها قادر به درك كمال وجودي حضرت نيستيم. من اين توصيه را در جلسه اي با زنان بوشهر مطرح كردم كه خيلي هم مورد استقبال قرار گرفت.

 /انتهای متن/