پس مسئول یعنی چه؟

این روزها از خبر اختلاس های ریز و درشت در مقابل خانواده شهدا و در مقابل جوان هایی که انقلاب را ندیده اند اما ما و کارهای مان را می بینند و به پای انقلاب می نویسند، شرمنده ایم و سرافکنده. مسئولین نمی خواهند در این مورد حرفی بزنند؟

0

نسیم شهسواری/
در تاکسی نشسته بودم و بین مسافر و راننده بحث داغی بود در مورد ثروت هایی که از کشور خارج می شود و کاری هم برای برگشتش نمی شود . سابقا دراین بحث ها شرکت می کردم و شایعه های بی اساس و قضاوت های غیرمنصفانه را رد می کردم. چرا؟ چون آن موقع داستان های دیگری می شنیدیم و گاهی می دیدیم. داستان که نبود عین واقعیت بود. درجبهه ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﯿﻦ ، ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻨﺪ ؛ ﯾﻜﯽ از آنها هنوز چند قدم برنداشته بود که برگشت .
ترسیده بود ؟ نه.
ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻫﺎیﺵ را در آورد ﻭ ﮔﻔﺖ : ‏« ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﮔﺮﻓﺘﻢ ؛ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻪ ، ﺣﯿﻔﻪ. ‏» و ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﯾﮕر ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ
او رفت و دیگر برنگشت تا ثروت های کشورش سرمایه تعالی و استقلال و خود کفایی اش شود و این روزها گرد فقر و نداری بر دیارش سایه نیفکند.
او رفت و دیگر برنگشت
اما حالا چه…؟ امروز هم کشور پر شده از رفتن های بی بازگشت، از رفتن های بی بازگشتی که نه تنها برای کشور سرمایه ای ندارد بلکه ، سرمایه، آبرو و عزتش را به تاراج می برد.
حالا خیلی از ما از این رفتن ها شرمنده ایم در مقابل فرزندان و خواهران و مادران شهدا .
در مقابل جوان ها هم همین طور؛ آنها که انقلاب را ندیده اند و ممکن است چنین کارهای ناصوابی را به پای انقلاب و نظام اسلامی بنویسند .
مسئولین و متولیان امور نمی خواهند کاری کنند یا لااقل حرفی توضیحی … داشته باشند برای این رفتن های بی بازگشت؟
پس مسئول یعنی چه؟

/انتهای متن/