مردانگی ات به من درس زنانگی آموخت

من پدری دارم که در ملک فرمانروایی خویش ، نخستین بار فرمان محبت را صادر کرد…

0

 مردی که عشق را هر شب با بوسه ای بر گونه دخترک خویش دیکته می کرد.. مردی که مهرش بر قدرتش فزونی گرفت… و صبرش بر مهرش… او بود که آموخت در منتهای ناراحتی می توان بخشید و در اوج غم لبخند زد… او بود که شانه هایش را تکیه گاهم کرد تا نیفتم و دستانم را گرفت تا بزرگ شدن و بالا رفتن مرا نترساند…

پدر! مردانگی ات به من درس زنانگی آموخت و پدری ات مرا تا ابد دخترک تو نگاه خواهد داشت.

خدا نگه دارت باشد.

کد 100138

قسمت دوم

/انتهای متن/

درج نظر