مراقب چاله های زندگی مان باشیم

مسخره کردن دیگران، چاله های کوچکی است، که کم کم و کم کم بزرگ و عمیق می شوند و روزی می شود که خود را در گودالی عمیق و مهیب گرفتار می بینیم.

0

نسیم شهسواری/

مراقب دل شکستن ها باشیم، که این دل شکستن ها، فردا و فرداها  چاله های زندگی مان می شوند، چاله ای که حتی شاید خودمان ندانیم که کی و کجا ی زندگی مان آنها را  کنده ایم:

مجلس میهمانی بود.

پیر مرد از جایش برخاست تا به بیرون برود.اماوقتی که بلند شد،عصای  خودش را بر عکس  روی زمین گذاشت

و چون دسته عصا بر زمین بود،تعادل کامل نداشت.

در گوشه کنار مجلس جوانتر ها ریز ریز می خندیدند

فکر می کردند  که او چون پیر شده،دیگر حواسش را از دست داده و متوجه نیست که عصایش را بر عکس بر زمین گذاشته است

به همین خاطر با حالتی که خالی از تمسخر نبود به وی گفتند:

بابا بزرگ پس چرا عصایت را بر عکس گرفته ای؟!

و ناگهان همه مجلس بلند زدند زیر خنده .

پیر مرد آرام و متین پاسخ داد:

زیرا انتهایش خاکی است؛می خواهم فرش خانه  شان  خاکی نشود…

سکوت بر همه جا حاکم شد .

مراقب  قضاوت های مان باشیم

که این قضاوت نا درست عجب شیطان  دست  پا گیریست

مراقب اعمال مان باشیم

که مسخره کردن دیگران ، چاله های کوچکی است ، که کم کم و کم کم  بزرگ و عمیق می شوند   و روزی میشود که خود را در گودالی عمیق و مهیب گرفتار میبینیم

مراقب دل شکستن ها باشیم ، که این دل شکستنها ، فردا و فرداها  چاله های زندگی مان میشوند، چاله ای که حتی شاید خودمان ندانیم که کی و کجا ی زندگی مان آنها را  کنده ایم

حواسمان ، حواسمان به بزرگتر هایمان ، پدر ها و مادر هایمان باشد که آنها برکت های غیر  قابل بازگشت زندگی ماهستند که تازه   آن زمان که  از دستشان میدهیم تازه میفهمیم که  چاله های نبودنشان با هیچ چیز دیگر در دنیا پر شدنی نیست .

مراقب چاله های  زندگی مان باشیم .

مراقب زندگی مان باشیم .

که فقط یک بار فرصت زندگی کردن را به ما می دهند .

/انتهای متن/

 

درج نظر