زیر سقف خانه

0

اگر محبّت در خانه و بين افراد خانواده، حکم‌فرما باشد، خانه و خانواده، سالم و رو به پيشرفت مادي و معنوي هستند، وگرنه افراد آن خانه عقده‌اي و مضرّ براي خود و اجتماع خواهند شد.

آیت الله مظاهری