پسرها… دخترها

برای پسرها و دخترها، برای زن ها و مردها، چیزهایی گفته اند. آیا همه ی آنها درست است؟

0

اگه بتو آموختند که پسرا شیرن، دخترا موشن؛
شهید مطهری به من آموخت زن و مرد متفاوت هستند و نباید یکسان باشند
چون زن برای پرورش کودک در دامن پر مهر خود، باید ظرافت زنانه و روح لطیف مادرانه داشته باشد و مرد برای دفاع از حریم و ناموس خانواده و جامعه باید دل شیر داشته باشد.

اگر غیرت را دخالت معنا کردند و با حیا شدن را در صندوق کردن؛
شهید مطهری به من گفت غیرت، عشق مرد به ناموسش است؛ و حیا، احترام زن به خودش.

اگر گفتند که مرد میتواند زنش را بزند؛
اسلام به من آموخت که زن ریحانه است و مرد وظیفه دارد تمام اسباب راحتی و آسایشش را فراهم کند… اگر به تو آموختند که بی حیایی زن برایش آزادیست و با چادر او را اسیر میکنیم؛
شهید مطهری در کتاب حقوق زن به من آموخت که حجاب امنیت است و بی حجابی اسیر دست مردان هوس باز شدن.

اگر گفتند که زن عقلش نصف مرد است و نمی تواند به تنهایی در دادگاه شهادت دهد؛
شهید مطهری در کتاب حقوق زن به من گفت که زن احساسات و عواطفش دوبرابر مرد است و از این رو ممکن است در شهادت دادن دچار تزلزل شود.

اگر به تو گفتند که دیه زن نصف دیه ی مرد است چون ارزشش کمتر از مرد است؛
شهید مطهری در کتاب حقوق زن به من آموخت که اگر مرد کشته شود برای اینکه همسرش فرزندان را در آسايش و دور از دغدغه معيشت بزرگ كند، ديه او دو برابراست