تحفه دوازدهم/ قناعت

مقام معظم رهبری:

قناعت کنید و از قناعت خجالت نکشید، بعضی ها خیال می کنند که قناعت مال آدم های تهیدست فقیر است و اگر آدم داشت ، دیگر لازم نیست قناعت کند ، نه قناعت یعنی در حد لازم ، در حد کفایت، انسان توقف کند.

0

سرویس اجتماعی به دخت/