مردخدا

شیخ ابوسعید ابوالخیر را گفتند :
فلان شخص بر روی آب راه می رود!

0
 سرویس زنگ تفریح به دخت/
شیخ گفت:
سهل است, وزغ و پرنده ای کوچک نیز بر روی آب راه می رود .
شیخ را گفتند :
فلان شخص در هوا پَرَد!
شیخ گفت:
زنبور و مگسی نیز در هوا بپرد.
او را گفتند:
فلان شخص در یک لحظه از شهری به شهری می رود!
شیخ گفت:
شیطان نیز در یک نَفَس از مشرق به مغرب می رود .این چنین چیزها را قیمتی نیست . مرد آن بُود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخُسبد و با خلق داد و ستد کند و با خلق درآمیزد و یک لحظه از یاد خدا غافل نباشد !
منبع: اسرار التوحید/ انتهای متن/
درج نظر